Skip to content

YNC URINARY CURE

Urinary Cure, Ürolitlerle Mücadelede Yeni Bir Bakış Açısı!

URINARY CURE, VIBURNUM OPULUS L., ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI İLE DİSTAL ÜRETER TAŞLARI İÇİN ALTERNATİF ETKİLİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ SAĞLAMAYI VAAT EDEN POTENT BİR FİTOTERAPÖTİKTİR.

Üriner sistem, özellikle de alt üriner sistem hastalıkları önce kedilerde, daha sonra da köpeklerde önemli bir problem teşkil etmektedir. Ürolitiyazis, kedilerde %23’e ve köpeklerde %20,61’e varan alt üriner sistem hastalıklarından sorumlu olan oldukça yüksek bir insidansa sahiptir. Kedi ve köpeklerde dört ana mineral türü vardır; ürat, sistin, magnezyum amonyum fosfat (struvit) ve kalsiyum. 

Kedilerde, tüm ürolitlerin %68,8’i kalsiyum oksalat ve %24,2’sistruvitten oluşurken, köpeklerde ürolitlerin%43.6’sı struvitve %47’si kalsiyum oksalattır. Kedi ve köpeklerde ürolitiyazis, günümüzde hala araştırılan yaygın bir problemdir.

Kimler Kullanabilir?

YNC URINARY CURE kedi ve köpekler için ortak formülasyon geliştirilmiş olup her iki türün tüketimi içinde uygundur.

İçeriği Ve Bileşeni Nedir?

YNC Urinary Cure içerdiği Gilaburu (ViburnumOpulus), Glukozamin, Omega 3, 6, 9 Yağ Asitleri, C Vitamini ve Psyllium sayesinde tüm idrar yolu hastalıklarında ve özellikle klinikte sıklıkla karşılaşılan ürolitiyazis olgularında yeni bir küratif destek alternatifidir.

Gilaburu

 • Gilaburunun RP-HPLC ile yapılan analizlerinde;
 • İridoidler,
 • Triterpenoidler,
 • Diterpenoidler,
 • Seskiterpenler,
 • Kumarin,
 • Anthosiyanin,
 • Fenolik Asit ve
 • Organik Asit içerdiği ayrıca iyi bir Klorojenik Asit kaynağı olduğu rapor edilmiştir.

Bu bileşenlere bağlı

 • antinosiseptik,
 • relaksan
 • spazmolitik,
 • hepatoprotektif,
 • hipoglisemik,
 • antioksidan,
 • antikolinesteraz ve 
 • antikarsinojenik potansiyele sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Ayrıca çeşitli çalışmalar Gilaburu ekstraktının antiürolitiatik etkilerini özellikle de kalsiyum okzalat ürolitleri açısından kanıtlamış ve ekstrakt, ürolithiazis olgularında alternatif küratif ve protektif bir protokol olarak yerini almıştır. 

VO içeriğindeki özellikle klorojenik asit; gevşetici, spazmolitik ve antikolinesteraz özelliklerinden dolayı idrar yolu taşının geçişini kolaylaştırmaktadır

Viburnumopulus L. hastaları konvansiyonel terapötiklerin yan etkilerinden korunmayı ve üriner sistem semptomları ile distal üreter taşları için alternatif etkili bir tedavi yöntemi sağlamayı vaat eden potent bir fitoterapötiktir.

Antioksidan, sitoprotektif, antimikrobiyel pek çok etkisi göz önüne alındığında, sadece idrar yolu değil, metabolizma temelinde olumlu yaygın etki sağlama gücü de göz önüne alındığında, VO konvansiyonel tedavi dahilinde yerini alma potansiyeli sunmaktadır.

Glukozamin

İdrar kesesi epitel yüzeyindeki glikozaminoglikan tabakasının etkilendiği durumlarda tabakanın düzenlenmesi ve onarılmasını sağlar.

Glukozaminin yapı bileşenlerinden olan glikozaminoglikanların eksikliği sebebiyle ortaya çıkmakta olan interstisyel sistitin tedavisini kolaylaştırır.

 

Omega 3, 6, 9 Yağ asitleri

Anti inflamatuar etkileriyle yangının önüne geçilmesini sağlar ve gerek idrar kesesi gerekse tüm idrar yollarında oluşan yangının önüne geçilmesine yardımcı olur.

C Vitamini (Askorbik asit)

YNC Urinary Cure içeriğindeki askorbik asit antioksidan dozunda kullanılmış olup struvit taşlarının şekillenmesi durumunda idrarı aside etmesi amacıyla kullanılmıştır.

Psyllium

Psyllium yani halk arasındaki adıyla karnıyarık otu, iyi bir prebiyotiktir. Dolaylı olarak probiyotik bakterileri artırarak bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmayı destekler. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini, peristaltiği bozmaksızın düzene sokar. Spazm ve dizüri sebebiyle ağrının sebep olduğu dışkılayamama durumlarında kabızlığın önüne geçmeye yardımcı olur.

Hangi Durumlarda Kullanılır?

Kedi veya köpeklerde gözlenen üriner sistem hastalıklarında YNC URINARY CURE:

İdrar yolu enfeksiyolarında, ürolitiyazis (taş varlığı) olgularında, hematüri, sistit ve idiyopatik sistit vakalarında kullanarak idrar kesesinin rejenerasyonu sağlanır.Bununla birlikte idrar kesesinin kassel yapısı desteklenerek rahat idrar yapması sağlanır.

Ync urınary cure idrar kesesinin onarılmasını sağlarken. Güçlü içeriği sayesinde kese içini korur antispazmolitik etki sağlar. İdrarın çıkışını rahatlatır ve bu dönemde en sık yaşadığımız problem olan kabızlığın önüne geçer.

Özcan ve ark. (2022) tarafından 50 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, kedi ve köpeklerde VO’nun kalsiyum okzalat taşları üzerinde son derece etkin olduğu, Strüvit taşları üzerinde o denli etkin olmamakla birlikte, yine hem kedi hem de köpeklerde idrar çıkışını rahatlattığı, diüretik ve spazmotik etki sağladığı, antimikrobiyel, antienflamatuar, sitoprotektif ve ağrı kesici özellikleriyle klinik durumu çok kısa sürede rahatlattığı tespit edilmiştir. Bu çalışma kedi ve köpeklerde ürolitiyazis vakalarında gerçekleşen ilk çalışma özelliği ile VO’nunbeşeri hekimlikte kanıtlanan üriner sistem etkilerinin, veteriner hekimlik alanında bir nevi sağlaması niteliğini de taşımaktadır.

Viburnumopulus L. hastaları konvansiyonel terapötiklerin yan etkilerinden korunmayı ve üriner sistem semptomları ile distal üreter taşları için alternatif etkili bir tedavi yöntemi sağlamayı vaat eden potent bir fitoterapötiktir. Antioksidan, sitoprotektif, antimikrobiyel pek çok etkisi göz önüne alındığında, sadece idrar yolu değil, metabolizma temelinde olumlu yaygın etki sağlama gücü de göz önüne alındığında, VO konvansiyonel tedavi dahilinde yerini alma potansiyeli sunmaktadır.

Kullanım Şekli Nedir?

Günde iki kez 5 kg ağırlık için 3 cm tüpten yalatarak, patisine sürerek ya da mamasına ilave ederek veriniz.

Profilaktik olarak kullanıma uygundur.

Üriner sistemde fitoterapi ile çoklu ve güçlü etki: Gilaburu (Viburnumopulus)

VIburnumopulus L., üriner sistem semptomları ile distal üreter taşları için alternatif etkili bir tedavi yöntemi sağlamayı vaat eden potent bir fitoterapötiktir.