Stajyer Başvurusu Aydınlatma Metni

Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu Medikal Gıda Hayvancılık ve Ürünleri Temizlik ve İlaçlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olarak (bundan böyle “Yeniçağ” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması hususu İşbu “Stajyer Başvurusu Aydınlatma Metni” kapsamında anlaşılacağı üzere Şirketimiz için öncelikli konumdadır. Şirket olarak oluşturmuş olduğumuz “Politika” ve “Stajyer Başvurusu Aydınlatma Metni” ile sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileriniz İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda Şirketimize staj başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde staj başvuru formu iletmeniz durumunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Yeniçağ tarafından kimlik bilgileri, ikametgah, iletişim bilgileri, eğitim bilgisi, aile ve yakınları bilgileri, sağlık bilgileri, referans bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler staj başvurunuzun değerlendirilmesi ve staja başlatılacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgisi, aile yakın bilgisi gibi kişisel verileriniz Şirketimiz ile ilgili sizlerin menfaat dengesi gözetilerek; Kanunun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmüne dayalı olarak  ve sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler gibi özel nitelikli verileriniz ise Kanunun 6. maddesi dikkate alınarak işlenecektir. Kişisel veriler, Yeniçağ tarafından staj başvuru formunu şirkete elden veya e-posta yoluyla iletmeniz ve kabul edilmeniz halinde staj süresince sizlerden toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Yeniçağ, kişisel verilerinizi menfaat dengesi gözetilerek meşru menfaat ve/veya açık rızanız durumunda staj başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların stajyer olarak kabul edilerek staja başlatılması amacıyla yurt içinde veya yurt dışında şahıs firma yetkililerimizle ve üçüncü kişi iş ortaklarıyla Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri Sahibi;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında  aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.       

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları ile ilgili taleplerini öncelikle Şirketimize iletmeleri zorunludur.

Şirketimiz alınan talebi ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracak ve ilgili veri sahibini bilgilendirecektir.

İlgili kişi açık rıza beyanını her zaman geri alma hakkına sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki; açık rızanın geri alınmasının ileriye etkili olarak sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Açık rıza beyanınızı geri çektiğiniz hallerde şirket diğer veri işleme şartlarından herhangi birine dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeyecektir.

Veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini www.yenicagecza.com adresindeki formu doldurarak web sayfası üzerinden veya formun imzalı bir nüshasını Ümit mah. 1411/4 sokak C Blok No: 17/B Bornova / İZMİR adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu yenicageczadeposu@hs01.kep.tr adresine iletebilir.