Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu Medikal Gıda Hayvancılık ve Ürünleri Temizlik ve İlaçlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olarak (bundan böyle “Yeniçağ” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması hususu İşbu “Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni” kapsamında anlaşılacağı üzere Şirketimiz için öncelikli konumdadır. Şirket olarak oluşturmuş olduğumuz “Politika” ve “Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni” ile sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileriniz İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Yeniçağ tarafından kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, hukuki işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, finansal bilgiler, risk yönetimi bilgileri, aile bireyleri ve yakınları bilgileri ile sağlık bilgileri veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satış süreçlerinin organize edilerek yürütülebilmesi; ürünlerin takip, tedarik süreçlerinin yürütülmesi; üretim zinciri takip sürecinin yürütülmesi; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi; çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi; denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi;  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin etkin yürütülmesi; fiziksel mekan güvenliğinin temininin sağlanması; görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanması; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi; iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi; mal/hizmet satın alım ile satış süreçlerinin ve mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgisi, aile yakın bilgisi gibi kişisel verileriniz Şirketimiz ile ilgili sizlerin menfaat dengesi gözetilerek; Kanunun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi” hükümlerine dayalı olarak  ve sağlık bilgileri  gibi özel nitelikli verileriniz ise Kanunun 6. maddesi dikkate alınarak işlenecektir. Kişisel veriler, Yeniçağ tarafından basılı/elektronik formlar, işyerine ait güvenli elektronik ortamlar, araç takip sistemleri, çağrı merkezi, sözleşmeler, adli makam ve resmi kurumlar, PTT, posta/kargo, internet sitemiz, taahhütnameler, e-posta, raporlar, taşıt tanıma sistemleri, yüz yüze yapılan görüşmeler ve iş yeri güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Yeniçağ, kişisel verilerinizi menfaat dengesi gözetilerek meşru menfaat ve/veya açık rızanız durumunda veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satış süreçlerinin organize edilerek yürütülebilmesi için Şirketimiz tarafından yurt içinde veya yurt dışında bulunan operasyonel faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olarak Google, Microsoft vb. veri tabanlı hizmet sağlayıcı şirketlere, şahıs firma yetkililerimize, veri işleyen konumunda olan firma yetkililerine, işbirliği içinde olduğumuz kurumlara, iletişim, arşiv ve saklama hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcı şirketlere Kanunun 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri Sahibi;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında  aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.   

 

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları ile ilgili taleplerini öncelikle Şirketimize iletmeleri zorunludur.

Şirketimiz alınan talebi ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracak ve ilgili veri sahibini bilgilendirecektir.

İlgili kişi açık rıza beyanını her zaman geri alma hakkına sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki; açık rızanın geri alınmasının ileriye etkili olarak sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Açık rıza beyanınızı geri çektiğiniz hallerde şirket diğer veri işleme şartlarından herhangi birine dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeyecektir.

Veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini www.yenicagecza.com adresindeki formu doldurarak web sayfası üzerinden veya formun imzalı bir nüshasını Ümit mah. 1411/4 sokak C Blok No: 17/B Bornova / İZMİR adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu adresine yenicageczadeposu@hs01.kep.tr iletebilir.