KVKK Aydınlatma Metni

Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması hususu İşbu “Aydınlatma Metni” gereğince de Şirketimizce önem verdiğimiz konular arasında en başta yer almaktadır. Şirket olarak oluşturmuş olduğumuz “Politika” ve “Aydınlatma Metni” ile müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, çalışan adaylarımızı, stajyerlerimiz, şirket hissedarlarını, şirket yetkililerini, şahıs firma yetkililerini, veri işleyen konumunda olan firma yetkililerini, ziyaretçilerimizi, işbirliği içinde olduğumuz kurumları ve üçüncü kişileri kişisel verilerinin korunması, işlenmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi ve aktarılması konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz.
yenicageczadeposu@hs01.kep.tr

Kişisel Veri İşleme Amaçları Nelerdir?

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu Medikal Gıda Hayvancılık ve Ürünleri Temizlik ve İlaçlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, özlük bilgileri, hukuki işlem bilgileri, müşteri işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, finansal bilgiler, risk yönetimi bilgileri ve sağlık bilgilerini aşağıda belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satış süreçlerinin organize edilerek yürütülebilmesi
 • Üretim zinciri takip sürecinin yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler
Kişisel veriler Şirketimiz ile ilgili kişinin menfaat dengesi gözetilerek;
Kanunun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması”, “Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükümlerine dayalı olarak Şirketimiz tarafından basılı/elektronik formlar, işyerine ait güvenli elektronik ortamlar, araç takip sistemleri, sözleşmeler, adli makam ve resmi kurumlar, PTT, posta/kargo, internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız taahhütnameler, e-posta, raporlar, taşıt tanıma sistemleri, yüz yüze yapılan görüşmeler ve iş yeri güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla Kanunun 6. maddesi de dikkate alınarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan her türlü tüzel kişi ve Şirketimizle organik bağı bulunmayan her türlü gerçek kişi arasında yapılan kişisel verilerin aktarımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yukarıda belirtilen ilgili maddeleriyle doğrudan paralel olarak yapılmaktadır.
Şirketimiz Kurulun ilanını güncel olarak takip ederken aynı zamanda, açık rızanız bulunmaması halinde, yurt dışı veri aktarımı söz konusu olduğunda yazılı olarak yeterli korumayı sağlayacağını taahhüt etmekle birlikte Kurula başvurarak izin alacaktadır.

Şirketimiz tarafından toplanan veriler www.yenicagecza.com adresinde sizlere sunulan Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu Medikal Gıda Hayvancılık ve Ürünleri Temizlik ve İlaçlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Kişisel Veri Politikası’nda ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Şirketimizin veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satış süreçlerinin organize edilerek yürütülebilmesi için yurt içinde veya yurt dışında bulunan operasyonel faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olarak Google, Microsoft vb. veri tabanlı hizmet sağlayıcı şirketlere, şahıs firma yetkililerimize, veri işleyen konumunda olan firma yetkililerine, işbirliği içinde olduğumuz kurumlara, iletişim, arşiv ve saklama hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcı şirketlere Kanunun 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda aktarılmaktadır.

Veri Sahibi ilgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişinin haklarını ve bu haklarını kullanabileceği yöntemlerin anlaşılması Şirketimiz tarafından üzerinde durulan önemli konulardan birisidir.

Bu haklar Şirketimiz tarafından yapılan veri işleme, saklama, aktarım, silme, anonimleştirme ve yok etme faaliyetlerinin her aşamasına ilişkindir.

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları ile ilgili taleplerini öncelikle Şirketimize iletmeleri zorunludur.

Şirketimiz alınan talebi ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracak ve ilgili veri sahibini bilgilendirecektir.

Şirketimiz konu edilen hususta hatalı ise alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan ilgili veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini www.yenicagecza.com adresindeki formu doldurarak web sayfası üzerinden veya formun imzalı bir nüshasını Ümit mah. 1411/4 sokak C Blok No: 17/B Bornova / İZMİR adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu yenicageczadeposu@hs01.kep.tr adresine iletebilir.